Sunday, November 04, 2012

WARNING: Romney picked Glenn Hubbard as his Economic Adviser!

WARNING: Romney picked Glenn Hubbard as his Economic Adviser!

No comments: